Comune di Pioltello
Fotografia area Cultura, Sport e Tempo Libero

Konsulta Interkultural

ANO' ANG KONSULTA INTERKULTURAL

Ang Konsulta Interkultural ay binuo ng Konsilyo sa Pook ng Pioltello sa taong 2000, para bigyan ng wastong kaalaman ang iba't ibang nasyonalidad na naninirahan sa pook at upang paalwanin ang pakikipagbahagi ng mga dayuhan sa mga gawain ng bayan.

Ang Konsulta ay isang batayan ng mga Asosasyon ng iba't ibang mamamayan, ng Pook, ng Paaralan at ng mga boluntaryong manggagawa para sa mga dayuhan. Kaya, tumutulong ang Konsulta sa mga dayuhan sa pagbuo ng mga Asosasyon na maaring kumakatawan nito.

Ang Konsulta ang magdala sa Tagapangasiwa ng Pook ng mga problema ng dayuhan, magsaayos ng mga gawain ng mga Asosasyon, magbigay ng sariling pahayag ukol sa pamamagitan ng Pook, magsasagawa ng mga kultural at sosyal na gawain, ayon sa kolaborasyon ng Tanggapan ng Dayuhan ng Pioltello.

Ang Konsulta Interkultural ay nakikipagtulungan sa ibang mga Konsulta (Isportiba, Paaralan-Pook) upang bigyan ng demokratikong pakikipagbahagi ng mamamayang Italyano at dayuhan para sa pangasiwa ng Pioltello.

 

HINDI DAPAT

Ang Konsulta Interkultural ay HINDI isang tanggapan upang lulutas ng pansariling problema, halimbawa sa permit to stay, bahay o kaya trabaho: nandiriyan ang "Sportello Stranieri" o Tanggapan ng Dayuhan para sa mga kasong nabanggit.

Ang Konsulta Interkultural ay HINDI rin isang istitusyon na mamimigay ng pera sa mga Asosasyon: ang Konsulta ay tutulong sa pagbuo ng mga Asosasyon, at sa maaring paggamit ng mga ito sa mga sariling gusali at serbisyo ng Pook at ng mga Paaralan.

 

SINO ANG NASA KONSULTA

Ang Konsulta ay binubuo ng:

 • alkalde o ng asesor
 • isang kumakatawan ng karamihan at ng salungat ng Konsilyo ng Pook
 • mga Asosasyon ng dayuhan sa Pioltello
 • mga boluntaryong Asosasyon para sa mga dayuhan
 • mga Paaralan ng Pioltello
 • ASL Milano 2

 

Ang Konsulta ay may Presidente at bise-Presidente na pinilì ng mismong Konsulta. Karapat-dapat na isang dayuhan ang may hawak sa alin sa dalawang posisyong nabanggit. Sa simula't sapul, isang dayuhan ang naging Presidente ng Konsulta. Ang iba't ibang komunidad ng dayuhan na nasa Konsulta ay maaring makikipag-ugnayan sa sariling tanggapan nito:

 

PAANO SUMALI SA KONSULTA

Kung kayo ay isang dayuhan at ibig ninyong sumali sa Konsulta, kayo ay dapat isang kasapi ng isang Asosasyong binubuo, sana man lamang, ng 5 dayuhan na kasalukuyang naninirahan sa Pioltello. Hindi kailangan na ang maging kasapi nito ay magkapareho ang nasyonalidad. Ang sariling Asosasyon ay dapat maitala sa Listahan ng mga Asosasyon ng Pioltello.

Ang nasabing pagpalista ay walang bayad at ayon sa sumusunod: mag fill-up ng modulo sa Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) ng Pook o kaya magpatulong sa Tanggapan ng Dayuhan. Hindi kailangan na ang sariling Asosasyon ay rehistrado sa notaryo publiko. Pagkatapos maitala ang sariling Asosasyon sa nasabing Listahan, pumili ng isang kinatawan nito at ipa-alam sa "Sportello Stranieri" o Tanggapan ng Dayuhan: ang napiling kasapi ang siyang anyayahan sa tuwing may pagtitipon ang Konsulta. Ang mga nasabing pagtitipon ay publiko at palaging ginaganap sa munisipyo sa gabi.

 

GAWAIN NG KONSULTA

Ang Konsulta interkultural ay sumasagawa ng publikong pagtitipon upang malaman ang pahayag ng iba't ibang kultura ukol sa kapayapaan, karapatang pantao at karaniwang problema ng mga imigrante sa Italya. Sa loob ng dalawang taon at kalahati, ang mga pangunahing gawain ng Konsulta ay ang mga sumusunod:

 • "Sa ilalim ng langit: mga karapatang itinanggi sa mga kababaihang Afghans", isang manipestasyon sa kolaborasyon ng Amnesty International and Emergency
 • isang pamamagitan ng kombensiyon "Katiwasayan at mamamayang estranghero" ng Martesana
 • isang publikong pagtitipon ng mga mamamayang estranghero ng Pioltello at ng Tagapangasiwa ng Pook
 • "Muslim at Oksidente: may patutunguhan ba ang pagsasama nito?" isang "round able" batay sa nangyari noong ika-11 ng Setyembre
 • "Bagong batas ng imigrasyon," impormatibong pagtitipon ukol sa batas ni Bossi-Fini
 • "Regolarisasyon ng mga manggagawang dayuhan," impormatibong pagtitipon ukol sa amnestiya 2002
 • "Pioltello kontra sa digmaan", manipestasyong gaganapin sa buong bayan
 • "Isang pagkukunan para sa pagsasama: ang trabaho ng mga babaeng dayuhan": kombensiyon sa kolaborasyon ng Caritas Ambrosiana

 

MGA PROYEKTO NG KONSULTA

Ang Konsulta Interkultural ay naglahad ng mga proyekto at iminungkahi sa Tagapangasiwa ng Pook:

 • isang proyekto na lingguwistikal-kultural na pamamagitan para sa mga paaralan ng Pioltello upang paalwanin ang pagtanggap sa mga batang dayuhan at ng pagkasundo ng sariling pamilya at mga guro, magmula sa taong 2001 hanggang sa ngayon;
 • pagbukas ng sariling tanggapan kung saan maaring gamitin sa pagtitipon ng mga Asosasyon ng mga dayuhan upang tatalakayin ang mga sariling gawain;
 • pakikipag-ugnayan sa mga Konsulta Interkultural ng iba't ibang bayan sa buong Lalawigan ng Milano.

 

PARA SA IMPORMASYON

Sa mga katanungan, magsadya sa Tanggapan ng Dayuhan, matatagpuan sa via Wagner 21, tel. 02 .92.59.20.20.

O kaya magsadya sa sariling munisipyo at sa "Ufficio Relazioni col Pubblico," tel 02.92.366.319.

Maaring sumulat sa Konsulta via e-mail: consultaintercultura@tiscali.it

at para sa karagdagang impormasyon ay maaring bumisita sa website: www.comune.pioltello.mi.it

Vedi anche

 •